TRA CỨU ĐIỂM

Kết quả tra cứu

Name:
Class:
Date:
Teacher:
Start/Finish

Final Test Result
Writing (Viết)
Reading (Đọc)
Speaking (Nói)
Listening (Nghe)
Attendance (Chuyên cần)
Result
Student Commitment
Effort & Commitment (Nổ lực & tham gia lớp học)
Punctuality (Đúng giờ)
Homework (Hoàn thành bài tập về nhà)
A = 90 - 100
High distinction (Xuất sắc)
B = 80 - 89
Distinction (Giỏi)
C = 70 - 79
Credit (Khá)
D = 60 - 69
Satisfactory (Đạt)
E = 59 or less
Not yet competent (Chưa đạt)
*Students scoring E grades in two areas will not have achieved competency at that English Language level.
(Học viên bị điểm E ở 2 kỹ năng sẽ không hoàn thành được trình độ Tiếng Anh)


Comments/Strengths (Điểm mạnh)
Areas to work on (Điểm cần cải thiện)


Annoucement(Thông báo)
@Copyright Office of Information Technology
it@eiu.edu.vn