Giới từ chỉ thời gian

Khi viết một câu và phải dùng giới từ chỉ thời gian. Chúng ta sẽ sử dụng giới từ như thế nào? Các giới từ in, on, at đều có quy tắc để sử dụng chúng như sau: AT sử dụng cho một thời gian xác [...]

SO SÁNH HƠN VÀ SO SÁNH NHẤT

Chúng ta sử dụng tính từ để miêu tả người, nơi chốn, sự vật và ý tưởng. Ví dụ: Johnny has such a cute puppy!  I. So sánh hơn Khi chúng ta muốn so sánh 2 sự vật, sự việc chúng ta dùng so sánh hơn.  Chúng [...]

Phân biệt would rather, prefer, like, reference

I – Từ vựng Preference (n): có 3 âm tiết (/ˈpref·ər·əns/) nhưng người bản ngữ thường chỉ nói 2 âm tiết (/ˈpref·rəns/) Ex: We have coffee or tea. Do you have a preference? – We can go dancing or sing karaoke. What’s your preference? Would Rather (/wʊd/ /ˈræð·ər/) Ex: Would you [...]